پشم چین

روستیک ماشین بزرگترین وارد کننده انواع دستگاه پشم چین برقی ،  پشمچین صنعتی دینامی و تیغه های پشمچین در ایران میباشد.